I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.
תכנון זה הינו דוגמא לתהליך תכנון קונספט שעשינו עם רפתן במשק משפחתי מצפון הארץ. בשנים האחרונות השטח (13.5 דונם) היה מושכר לגידולי שדה, והמשפחה התפרנסה מרפת חלב בלבד.
מטרות התכנון היו לשפר את תנאי הגידול של העגלות על ידי הוצאה למרעה, הפחתת עלויות הזנה לעגלות, יצירת מקור פרנסה נוסף ובר קיימא, אספקת צריכה עצמית של פירות למשפחה המורחבת ויצירת אזורים טבעיים לצמחי בר ובעלי חיים.
האלמנטים העיקריים בתכנון:
יער מאכל אינטנסיבי הקרוב לבתי המגורים
שטח חקלאות יערנית עם רצועות של מרעה מגוון ורב שנתי, כאשר העץ המרכזי הינו גויאבה. גדר חיה המתאימה כמרעה לעגלים ולחסימת רסס של חומרי הדברה מהמשקים השכנים.אזור יער מאכל אקסטנסיבי ובריכת חורף טבעית.
תכנון זה לקח בחשבון מספר רב של גורמים כגון סוג האדמה, אקלים, קרה, שכנים, צרכים ורצונות של החקלאי וגורמים נוספים...
מעונינים לעשות הסבה לחקלאות בת קיימא במשק שלכם? צרו קשר

 

 

תכנון לחקלאות בת קיימא

תכנון משק חקלאי לחקלאות בת קיימא